Das Stammlokal im Schnee (Jan. 2010)

 

V.C.i.S Stammkolal i vinterskrud 
(jan 2010)